Test początkowy

Zanim roz­pocz­niesz Pro­gram Stu Pom­pek powi­ni­neś:

Dzie­ki temu testo­wi będziesz w sta­nie oce­nić swó aktu­al­ny poziom spraw­no­ści fizycz­nej i wybrać odpo­wied­nią dla sie­bie wer­sję pro­gra­mu tre­nin­go­we­go.

test począt­ko­wy: na dro­dze do stu pom­pek
wiek < 40 lat 40 — 55 lat > 55 lat
oce­na * ilość wyko­na­nych pom­pek
1 0 — 5 0 — 5 0 — 5
2 6 — 14 6 — 12 6 — 10
3 15 — 29 13 — 24 11 — 19
4 30 — 49 25 — 44 20 — 34
5 50 — 99 45 — 74 35 — 64
6 100 — 150 75 — 124 65 — 99
7 150 i wię­cej 125 i wię­cej 100 i wię­cej
wydru­kuj test

Żeby prze­pro­wa­dzić test, wyko­naj jak naj­wię­cej popraw­nych pom­pek z rzę­du. Nie oszu­kuj — napraw­dę nei ma sen­su cwi­czyć na nie­od­po­wied­nim dla sie­bie pozio­mie. Nawet jeśli wyni­ki są dla cie­bie wsty­dli­we, zaufaj mi, to szcze­rość jest naj­lep­szą stra­te­gią i dro­gą do odnie­sie­nia suk­ce­su w tym pro­gra­mie i zwięk­sze­nia swo­jej siły.

Po tym jak już upad­niejsz spo­co­ny na zie­mie,  kie­dy już two­je ręce prze­sta­ną drżeć ze zmę­cze­nia, zano­tuj (zape­mię­taj, albo rze­czy­wi­ście zapisz sobie) jak wie­le (albo jak mało) pmpek uda­ło ci się wyko­nać. Dla przy­kłą­du, kie­dy pierw­szy raz robi­łem ten test, uda­ło mi się zro­bić 19 popraw­nych pąpek z rzę­du.

Przed roz­po­czę­ciem pierw­sze­go tygo­dnia ćwi­czeń pole­cam ci odpo­cząc kil­ka dni, żeby zapo­znać się na spo­koj­nie z całym pro­gra­mem i odpo­cząć po wysił­ku zwią­za­nym z testem począt­ko­wym. W cza­sie pro­gra­mu będziesz musiał ćwi­czyć trzy raz w tygo­dniu — mogą to być np. ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki, tak żebyś mógł odpo­cząć w week­end, ale oczy­wi­ście możesz w dowol­nych dniach (ale pamię­taj o odpo­czyn­ku mię­dzy poszcze­gól­ny­mi dnia­mi ćwi­czeń).

Nie zapo­mnij jak wie­le pom­pek uda­ło ci się wyko­nać pod­czas tego pierw­sze­go testu i jeśli jesteś dalej zain­te­re­so­wa­ny zwięk­sze­niem swo­jej siły i spraw­no­ści fizycz­nej, czy­taj dalej o Pro­gra­mie Sto Pom­pek.

* Jeśli jesteś zmar­twio­ny sow­ją oce­ną w lewej kolem­nie, to napraw­dę nie powi­nie­neś. Ta ska­la od 1 do 8 jest tyl­ko wskaź­ni­kiem two­jej obec­nej spraw­no­ści i może słu­żyć jak narzę­dzie do porów­nań mię­dzy tobą , two­imi przy­ja­ciół­mi, rodzi­ną czy współ­pra­cow­ni­ka­mi.

Więk­szość ludzi dosta­je oce­nę mię­dzy 2 a 3 i jest to świet­ny punkt począt­ko­wy dla pro­gra­mu ćwi­czeń.. Jeśli two­ją oce­ną jest 1 powi­nie­neś zasta­no­wić się nad roz­po­czę­ciem ćwi­czeń z alter­na­tyw­ny­mi wer­sja­mi pom­pek opi­sa­ny­mi na pod­stro­nie “Co to jest pomp­ka”. Jeśli two­ją oce­ną jest 6 albo 7 może powi­nie­neś pomy­śleć o innym, trud­niej­szym pro­gra­mie ćwi­czeń?

© 2008-2018 hundredpushups.com by Steve Speirs
Original templatee design by Andreas Viklund